Önüm prosesi

“Yancheng Shibiao Machinery Co., Ltd.”

SIZ BILEN HER AYOL.

Jemi çözgütlerimiz, innowasiýalarymyzyň we müşderilerimiz we üpjün edijilerimiz bilen ýakyn iş hyzmatdaşlygymyzyň utgaşmasydyr.

Maslahat berilýär

önümleri

Şibiao zawod maşyny, agaçdan ýasalan deprek

Zawod pudagynda sygyr, öküz, goýun, geçiniň we doňuz derisini siňdirmek, çäklendirmek, aşgarlamak, gaýtadan aşgarlamak we boýamak üçin. Şeýle hem gury üwemek, süýtli deri, ellik, egin-eşik deri we sütükli deri guratmak üçin amatly.

Zawod pudagynda sygyr, öküz, goýun, geçiniň we doňuz derisini siňdirmek, çäklendirmek, aşgarlamak, gaýtadan aşgarlamak we boýamak üçin. Şeýle hem gury üwemek, süýtli deri, ellik, egin-eşik deri we sütükli deri guratmak üçin amatly.

Kompaniýa

profil

Kompaniýa agaçdan artykmaç deprek (Italiýa / Ispaniýadaky iň täze ýaly), agaç adaty deprek, PPH deprek, awtomatiki temperatura bilen dolandyrylýan agaç deprek, Y şekilli poslamaýan polat awtomatiki deprek, agaç pürs, sement pad, demir deprek, doly - poslamaýan polatdan sekizburç / tegelek degirmen deprek, agaç degirmen deprek, poslamaýan polat synag deprek we zawod şöhleleri awtomatiki konweýer ulgamy.Şol bir wagtyň özünde, kompaniýa deri maşynlaryny ýörite spesifikasiýa bilen dizaýn etmek, enjamlary abatlamak we sazlamak we tehniki özgertmeler ýaly köp hyzmatlary hödürleýär.Kompaniýa doly synag ulgamyny we satuwdan soň ygtybarly hyzmatlary döretdi.

 • Müşderi bilen aragatnaşyk-1
 • Müşderi bilen aragatnaşyk-2
 • Müşderi bilen aragatnaşyk-3
 • Müşderi bilen aragatnaşyk-4
 • Müşderi bilen aragatnaşyk-5
 • Müşderi bilen aragatnaşyk-6
 • Müşderi bilen aragatnaşyk-7
 • Müşderi bilen aragatnaşyk-8
 • Müşderi bilen aragatnaşyk-9
 • Müşderi bilen aragatnaşyk-10
 • Müşderi bilen aragatnaşyk-11
 • Müşderi bilen aragatnaşyk-12
 • Müşderi bilen aragatnaşyk-13
 • “Yancheng Shibiao Machinery Manufacturing Co., Ltd.” hyzmatdaşlyk we alyş-çalyş üçin Türkiýä gitdi
 • Deri aşgarlaýjy enjamlarda zawod deprekleriniň roly
 • Aşgarlaýjy maşynlarda agaçdan ýasalan deprekleriň funksiýalary we peýdalary barada öwreniň
 • Aşgarlaýyş tehnikasynyň ewolýusiýasy: adaty agaçdan ýasalan depreklerden häzirki zaman täzeligine çenli
 • Innowasiýa hyzmatdaşlygy: Şibiao mehaniki inersenerleri gaýtadan ölçemek üçin rus müşderileriniň zawodyna gitdiler

ýakynda

HABARLAR

 • “Yancheng Shibiao Machinery Manufacturing Co., Ltd.” hyzmatdaşlyk we alyş-çalyş üçin Türkiýä gitdi

  Recentlyakynda, YANCHENG SHIBIAO MACHINERY MANUFACTURING CO., LTDmöhüm bir sapar üçin bir türk müşderisiniň zawodyna gitdi.Bu saparyň maksady, agaç zawodynyň deprekiniň esasy ölçeglerini ölçemekdi ...

 • Deri aşgarlaýjy enjamlarda zawod deprekleriniň roly

  Derini aşgarlamak prosesi barada aýdylanda, ulanylýan enjamlarda zawod deprekleri möhüm rol oýnaýar.Bu deprekler derini aşgarlamak prosesinde möhüm element bolup, ýokary hilli önüm öndürmek üçin çig örtükleri netijeli we netijeli bejermek üçin niýetlenendir ...

 • Aşgarlaýjy maşynlarda agaçdan ýasalan deprekleriň funksiýalary we peýdalary barada öwreniň

  Agaçdan ýasalan deprekler deri aşgarlaýjy maşynlaryň möhüm düzüm bölegi bolup, derini gaýtadan işlemek pudagynda möhüm rol oýnaýar.Bu deprekler haýwanlaryň gizlenmegini bejermek we çydamly we ýokary hilli deri önümlerine öwürmek üçin aşgarlamak prosesinde ulanylýar.Un ...

 • Aşgarlaýyş tehnikasynyň ewolýusiýasy: adaty agaçdan ýasalan depreklerden häzirki zaman täzeligine çenli

  Aşgarlamak, çig haýwanlaryň derisini derä öwürmek prosesi asyrlar boýy dowam edip gelýär.Däp bolşy ýaly, aşgarlamak derini öndürmek üçin aşgar erginlerine siňdirilen agaçdan ýasalan deprekleri ulanmagy öz içine alýardy.Şeýle-de bolsa, tehnologiýanyň ösmegi bilen ...

 • Innowasiýa hyzmatdaşlygy: Şibiao mehaniki inersenerleri gaýtadan ölçemek üçin rus müşderileriniň zawodyna gitdiler

  Şibiao mehaniki inersenerleri, deri zawodynyň gurnalan ýerini we ölçeglerini we enjamlaşdyrylan agaç rulonlaryny täzeden ölçemek üçin rus müşderileriniň zawodyna baryp, zawod zawodynyň möhüm bölegi bolan aşhana deprek diýlip hem tanalýar ...

whatsapp